Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

fenoloftaleina
fenoloftaleina
2140 6c7e
Agatka zaorała pomarańczowego :3

June 06 2017

fenoloftaleina
8178 69e1
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
fenoloftaleina
fenoloftaleina
Untitled
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
fenoloftaleina
fenoloftaleina
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaaynis aynis
fenoloftaleina
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
fenoloftaleina
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
fenoloftaleina
7886 832f
Reposted fromphilipp philipp viairmelin irmelin
fenoloftaleina

   
Reposted fromsoSad soSad viairmelin irmelin
fenoloftaleina
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
fenoloftaleina
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viairmelin irmelin
fenoloftaleina
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
fenoloftaleina
8515 914c 500
Reposted fromvandalize vandalize viairmelin irmelin
fenoloftaleina
1798 c7b4 500
Reposted fromsohryu sohryu viaaynis aynis

June 04 2017

0892 2355 500
Reposted fromnudes nudes viairmelin irmelin
fenoloftaleina
9056 2e6a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
fenoloftaleina

June 02 2017

2804 a085 500

David Revoy - Yin and Yang of World Hunger (2011) [900 x 1167]

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl