Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

fenoloftaleina
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
fenoloftaleina
7864 58af
#jonsnow
fenoloftaleina
1196 ad55 500
Reposted from2017 2017 viairmelin irmelin
fenoloftaleina
8622 8c0d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
fenoloftaleina
1380 9d49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
fenoloftaleina
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viajointskurwysyn jointskurwysyn
fenoloftaleina
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viajointskurwysyn jointskurwysyn
fenoloftaleina
0461 1345 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
fenoloftaleina
3297 91c2 500
Reposted frompouler pouler viainmybetterworld inmybetterworld
fenoloftaleina
9873 9816
Reposted fromlordsoth lordsoth viainmybetterworld inmybetterworld

August 09 2019

fenoloftaleina
0680 e6f1
Reposted fromkrn krn viairmelin irmelin
fenoloftaleina
5020 b2f2 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
fenoloftaleina
1417 39af
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
fenoloftaleina
nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli
— "mleko i miód" Rupi Kaur
fenoloftaleina
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak vialubiedzis lubiedzis
fenoloftaleina
Wczoraj widziałam jesień we śnie
już jest coraz bliże
j
— Taco Hemingway - Sanatorium (feat. Dawid Podsiadło, Rosalie.)
Reposted fromsurpriseme surpriseme vialubiedzis lubiedzis
fenoloftaleina
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
fenoloftaleina
6229 d95a 500
Reposted fromsavatage savatage viadisheveled disheveled
fenoloftaleina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl